Juridisk rådgivning

Rådgivning.

Vi hjälper dig med det juridiska kring din personliga assistans. Det kostar ingenting. Till exempel kan du få hjälp och stöd i ansökningsprocesserna. Du kan få hjälp att förstå beslut och stöd om du måste överklaga.

Vi hjälper dig med att:

  • Göra nyansökan om assistans.
  • Ansöka om mer timmar när ditt beslut inte räcker till.
  • Ansöka om tillfälligt utökad assistans då du behöver mer personalhjälp.
  • Överklaga beslut du inte är nöjd med.

Vi stöttar dig och ger löpande rådgivning, och delar med oss av vår erfarenhet, för att din assistans ska fungera så smidigt som möjligt.

Klubba och lagbok.

Så fungerar personlig assistans

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag. För att ha rätt till personlig assistans måste man tillhöra någon av de så kallade personkretsarna i lagen.

Dessa är:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

LSS-lagen kan också ge rätt till andra insatser, t ex korttidsboende, daglig verksamhet, ledsagarservice. Det är totalt 10 olika typer av insatser som kan ges genom denna lag.

Primacura arbetar med personlig assistans och daglig verksamhet.

Verksamhetens mål och allmänna inriktning enligt LSS

Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.