Primacura visselblåsarfunktion

Primacuras visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera om allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter.

Det ger Primacuras ledning en möjlighet att agera och är ett viktigt verktyg för oss att kunna efterleva de regelverk och förordningar vi är verksamma inom.

Det är en självklarhet för Primacura att ta ansvar och att alla som berörs av Primacuras verksamhet ska känna sig trygga och bemötas med respekt.

Längre ner på sidan finns en länk till Primacuras plattform för visselblåsning (Crona Visselbox). Primacura rekommenderar att du läser igenom informationen om visselblåsning nedan.

Vem kan rapportera?

 • anställd
 • praktikant
 • arbetssökande
 • konsult
 • före detta anställd
 • leverantör
 • aktieägare

Viktig att veta är att du omfattas av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att du har lämnat verksamheten.

Vad kan rapporteras?

 • Olagliga aktiviteter
 • Ekonomisk brottslighet (exempelvis oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer eller förskingring)
 • Mutor eller korruption
 • Jäv
 • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
 • Allvarlig påverkan på Primacuras vitala intressen.

Skydd för den som rapporterar

I svensk rätt finns skydd för visselblåsare i bland annat grundlagarna, anställningsskyddslagen, medbestämmandelagen och i rättspraxis.
Om man gör en visselblåsaranmälan har man rätt till skydd enligt visselblåsarlagen (Lag 2021:890) givet vissa förutsättningar. Lagen förbjuder bland annat arbetsgivaren att vidta åtgärder mot den som slår larm om missförhållanden.

Anonymitet

Som visselblåsare kan du välja att vara anonym. I så fall kan du eller din rapport inte spåras.

Hur gör du när du rapporterar?

Använd länken nedan och fyll i formuläret där en visselblåsarrapport skapas.

Beskriv ditt ärende så noggrant du kan för att ge Primacura förutsättningar att hantera och gå vidare med ditt ärende.

Du behöver inte inkomma med bevis, men dina uppgifter måste vara lämnade i god tro och får inte lämnas med skadligt uppsåt eller om du vet att anklagelsen är falsk.

LÄNK PRIMACURA VISSELBLÅSARFUNKTION

Hur vi hanterar en rapport

De inkomna ärendena hanteras utan insyn från Primacuras ledning.

Om du väljer att inte lämna uppgifterna anonymt kommer du att få en bekräftelse på att Primacura har tagit emot ditt ärende. Du kommer att kontaktas om kompletterande uppgifter och mer information om så krävs. Efter utrett ärende får du återkoppling med information om vidtagna åtgärder.